Rotační mlžící jednotky RMJ

Rotační mlžící jednotky typu RMJ jsou zařízení primárně určená ke snižování prašnosti v uzavřených prostorech i ve venkovním prostředí.Typickým příkladem vhodného použití rotačních mlžících jednotek jsou prostory skládek materiálů s obsahem jemných prachových částic, dopravní a manipulační zařízení sloužící k dopravě a manipulaci s těmito materiály (typicky pásové dopravníky a přesypy), těžební a dopravní orgány strojů a zařízení pro těžbu a ukládání materiálů s obsahem prachových částic
a další obdobné aplikace.

Tímto není vyloučeno i použití pro jiné vhodné účely. Každé takové použití rotační mlžící jednotky je nutno konzultovat s výrobcem zařízení. Regulace všech pohonů RMJ umožňuje individuální nastavení dle místních podmínek.

V současné době jsou ve velké míře „Rotační mlžící jednotky typu RMJ“ využívány na Vršanské uhelné a.s. (např. mlžná stěna a skládkový stroj), ale především v areálu lomu Bílina – Severočeských dolů a.s., kde je úspěšně nasazeno více než padesát kusů RMJ
na přesypech poháněcích stanic DPD.

Vedoucí útvaru Technonologické procesy a diagnostika: Ing. Vlastimil Moni, Ph.D. (tel: 724 825 767)