Právní, expertní, znalecké a poradenské služby na hodnocení vlivu staveb a činností na životní prostředí, veřejné zdraví, ekonomik

1. Vzdělávací semináře o škodlivosti znečištěného ovzduší, hluku a dalších negativních jevů moderní civilizace na zdraví
2. Provedení analýzy a posouzení místní situace v obci/městě jako podkladu pro vypracování místně platné vyhlášky, definující požadavky a podmínky neperiodicky pořádaných komunitních akcí s předpokládaným zvýšením hlukové zátěže, např. „Hudební akce“ ve vztahu „Hlasitá hudba a sluchová rizika“
3. Vypracování hodnocení vlivů územního plánu obce/města na životní prostředí, zdraví a udržitelný rozvoj území (dle požadavků zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu)
4. Vypracování komplexního posouzení synergických a kumulativních vlivů při tvorbě územního plánu (včetně soudně znaleckých posudků)
5. Vypracování komplexní studie proveditelnosti zavedení elektromobility ve městě
6. Vypracování Vyhlášky Místní hlukové stráže, dle Zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody
7. Akreditované posuzování ochrany pokojného stavu (ochrany obydlí), vyplývající z Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, zejména dle čl. 8, (včetně soudně znaleckých posudků)
8. Zajišťování informací od státní správy dle zákona 106/1999 Sb. pro oblast životního prostředí
9. Vypracování akreditovaných studií vlivu stavby na životní prostředí (EIA), zejména s akcentem na akustickou situaci dotčeného území, vlivy na znečištění ovzduší, půdy a vody, a vlivy na veřejné zdraví, (včetně soudně znaleckých posudků), dle Zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona 93/2004 Sb
10. Zajišťování účasti v projektech dopravních staveb na úrovni účastníka řízení dle Zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody
11. Vypracování všech kategorií akreditovaných hlukových studií pro územní plánování, pro strategické hlukové mapování (dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 2002/49 adoptovaného v ČR Vyhl. 523 a 561/2006 Sb.), pro přípravu zejména dopravních staveb (včetně soudně znaleckých posudků)
12. Akreditované měření hluku v komunálním prostředí, se zaměřením na hluk ze silniční, železniční a letecké dopravy, a hluku průmyslového (včetně soudně znaleckých posudků)
13. Akreditované měření hluku v pracovním a mimopracovním prostředí (včetně soudně znaleckých posudků)
14. Autorizované hodnocení zdravotních rizik dle Zákona 258/2000 Sb. o veřejném zdraví
15. Autorizované studie vlivu hluku na veřejné zdraví a zařazení imitovaného obyvatelstva do rizikových 5ti decibelových pásem, a výpočet let života ztracených v důsledku nemoci a počtu úmrtí na akutní infarkt myokardu, iniciovaných hlukem (včetně soudně znaleckých posudků), dle Burden of disease from environmental noise, Quantification of healthy life years lost in Europe, WHO+EK, 2011
16. Komplexní řešení otázek, spojených s komunálním a sousedským hlukem a jejich modifikacemi
17. Vypracování místní vyhlášky, omezující hlučné činnosti v průběhu vymezených dní
18. Notifikované laboratorní měření a hodnocení stavebních výrobků včetně protihlukových a antivibračních, dle harmonizované normy ČSN EN 14388:2006, platné ve všech zemích EU
19. Dohled nad uváděním protihlukových výrobků na trh ČR a EU dle Zákona 22/1997 Sb. a Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 765/2008
20. Zavedení odborného oponentního řízení od přípravné fáze projektu dopravní stavby nebo technologického díla, ve kterém jsou projektanti hodnoceni podle ušetřených nákladů
21. Zavedení hodnocení od přípravné fáze projektu dopravní stavby nebo technologického díla, ve kterém jsou projektanti hodnoceni podle využívání moderních technologií. U dopravních staveb je nezbytné důrazně prosazovat využívání inteligentních dopravních systémů (ITS)
22. Sběr a zpracování dat pro oblast statické dopravy (parkování), jako sektoru, významně ovlivňujícího hlukovou a další zátěž sledovaného území - emise z dopravy v daném území, změny a úpravy stavebního řešení dopravních tras atd.
23. Vypracování struktury nízkoemisních zón a zavedení organizace dopravy, včetně statické dopravy, v novém režimu do praxe ve městě
24. Návrhy k využití stávajících a novelizovaných informačních systémů v obci na doplnění základní osvěty o stavu životního prostředí (hluk, emise škodlivin, objízdné trasy atd.)
25. Znalecké oceňování bonity nemovitostí, znehodnocených hlukem
26. Znalecké hodnocení dopravních staveb podle kritérií odbornost, transparentnost a hospodárnost

Zadavatelem microsite je firma

Národní hluková observatoř ČR

Microsite byla vložena dne: 17.11.2013
ID microsite: 28931, počet zhlédnutí:  34
SOUVISEJÍCÍ MICROSITE
Bezpečná likvidace firem, zkušený likvidátor společnosti

Bezpečná likvidace firem, zkušený likvidátor společnosti

Pokud jste pevně rozhodnutí o ukončení podnikání a nevíte si rady jak postupovat, tak se na nás neváhejte...

Materiálové inženýrství Praha – specialisté na korozní chování kovů

Materiálové inženýrství Praha – specialisté na korozní chování kovů

Specialisté na materiálové inženýrství z SVÚOM s.r.o. se sídlem v Praze se zabývají problematikou korozního...

Správa ochranných známkových portfolií Praha – od návrhu, podání až po obnovu

Správa ochranných známkových portfolií Praha – od návrhu, podání až po obnovu

Velmi důležitým majetkem každé společnosti jsou ochranné známky, o které je třeba náležitě pečovat...

Právník, advokát na rozvod manželství - návrhy k rozvodu manželství a majetkovému vyrovnání

Právník, advokát na rozvod manželství - návrhy k rozvodu manželství a majetkovému vyrovnání

Čeká Vás rozvodové řízení a majetkové vypořádání a potřebovali byste pomoci od právníka? Vsaďte na...

Nedestruktivní zkoušení materiálů a svarů - kvalitně a rychle

Nedestruktivní zkoušení materiálů a svarů - kvalitně a rychle

Hledáte kvalitní a spolehlivou firmu, působící v oblasti nedestruktivního zkoušení, která by Vám zajistila...